Chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Hạn mức căn cứ vào chứng từ Khách hàng cung cấp, nguồn gốc số tiền Khách hàng có để mua ngoại tệ.

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Văn bản xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn của Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh, Thành phố cấp cho cá nhân đầu tư.

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Hộ chiếu còn thời hạn
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy phép thực hiện hoạt động đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
– Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp, hoặc
– Tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư (trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư).

Cung cấp các văn bản giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền giao dịch.

Văn bản ủy quyền nếu người chuyển là người được ủy quyền.