Chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Hạn mức chuyển tiền căn cứ vào giá trị tài sản mà người hưởng thừa kế được hưởng theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trường hợp người thụ hưởng không thể về Việt Nam để nhận số tiền thừa kế: cần cung cấp Văn bản ủy quyền hợp pháp của người hưởng di sản thừa kế hoặc Văn bản chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật đối với người hưởng di sản thừa kế.

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Trường hợp người nhận dưới 18 tuổi: Có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân/người đại diện theo pháp luật. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ người đại diện theo pháp luật của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Trường hợp người nhận đủ từ 18 tuổi: Tiền được chuyển vào tài khoản của chính người được hưởng. Trường hợp người hưởng chưa mở và sử dụng tài khoản riêng thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN THỪA KẾ

Di chúc hợp pháp hoặc Bản án/Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về phân chia di sản thừa kế hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản/ văn bản khai nhận di sản thừa kế giữa những người thừa kế, trong đó ghi rõ thông tin (họ tên, số giấy tờ tùy thân) và mức hưởng thừa kế của người thừa kế ở nước ngoài.
Giấy tờ chứng minh người hưởng thừa kế được phép cư trú hợp pháp ở nước ngoài.
Người được người hưởng di sản thừa kế ủy quyền giao dịch hoặc người giao dịch là đại diện theo pháp luật của người hưởng di sản thừa kế: Cung cấp Văn bản ủy quyền hoặc Văn bản chứng minh tư cách người đại diện theo pháp luật.